Reklamácie a vrátenie

Zodpovednosť za vady (reklamácie), výmena a vrátenie tovaru:

 

Vždy sa môže stať, že dôjde k chybe,  či už pri kompletizácii objednávky alebo k poškodeniu zásielky počas prepravy. Rovnako sa môže stať, že ste si objednali iný tovar a chcete ho vymeniť.

Ako vtedy postupovať? Kontaktujte nás na e-mail eshop@bateriecentrum.cz .

V e-maily prosím uveďte vaše meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo. V prípade, že objednávku vykonávala iná osoba, napíšte jej meno a priezvisko.Tiež uveďte dôvod (stručný popis) reklamácie a priložte fotografiu. Následne Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe.

V prípade objednania nevyhovujúceho tovaru (parametre, farebné prevedenie, atď.) je možné tovar vymeniť. Napíšte nám na eshop@bateriecentrum.cz a spolu sa dohodneme na výmene tovaru. Podmienkou výmeny tovaru je rovnaká, príp. vyššia hodnota nového požadovaného tovaru.

 Zdôrazňujeme, že v prípade mechanického poškodenia dodaného tovaru (zjavne spôsobeného prepravou) je toto nutné reklamovať do 2 pracovných dní od uskutočnenia prepravy.

 Adresa pre zákazníkov:

Baterie Centrum, s.r.o.

Říční 974/2

Vratimov, 739 32

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Záručná doba:

Na všetok tovar (okrem drogistického a tovaru s uvedenou dobou použiteľnosti) predávaný v našom internetovom obchode, sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov.

Záruka se nevzťahuje na nasledovné prípady:

-tovar bol poškodený nevhodným alebo neodborným zaobchádzaním,

- tovar bol poškodený prírodnými živlami,

- tovar bol poškodený bežným opotrebovaním.

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom. Táto doba se prípadne ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v záručnej oprave. Ak dôjde k výmene tovaru, záruka pokračuje ďalej.

Zodpovednosť za vady (reklamácie a jej uplatnenie):

Predávajúcí zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady, tzn. má vlastnosti, ktoré si strany dohodli, zodpovedá účelom jeho použitia, akosti, je v zodpovedajúcom množstve, miere a hmotnosti a vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. Ak sa vyskytne vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Zákazník je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá se vyskytne u spotrebného tovaru v dobe 24 mesiacov od jeho prevzatia.

V prípade, že už dodaný tovar má chybu(y), zákazník má právo na výmenu chybného tovaru alebo odstránenie chyby alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne chyba na tovare  a ak je chybné plnenie:

nepodstatným porušením zmluvy má kupujúci, v závislosti na povahe tejto chyby na odstránenie chyby (opravou alebo dodaním chybajúcej časti) alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny

podstatným porušením zmluvy má kupujúci, v závislosti na povahe tejto chyby právo na odstránenie vady dodaním novej veci bez chyby alebo dodaním chýbajúcej veci alebo na odstránenie chyby opravou veci alebo primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

Právo z chybného plnenia nenáleží, pokiaľ kupujúci pred prevzatím vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný prekontrolovať stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice, a pod.) a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Kupujúcí je povinný dodaný tovar prehliadnuť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii bez zbytočného odkladu, maximálne do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia , pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom  nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú sa nedá odstrániť (výmena tovaru alebo vrátenie peňazí).

Postup pri reklamácii:

Kupujúci oznámi oprávnenú reklamáciu písomne a to nasledujúcim spôsobom:

na e-mailovú adresu prevádzkovateľa eshop@bateriecentrum.cz zašle detailný popis reklamácie spolu s fotografiou poškodeného tovaru zobrazujúcu reklamované vady.

Kupujúcí bude najneskôr do 3 pracovných dní informovaný o ďalšom postupe pri reklamácii.

 Vrátenie tovaru bez udania dôvodu:

Kupujúci má podľa § 1829 občianskeho zákonníka právo prijatý tovar vrátiť  do 14 kalendárnych dní od jeho prevzatia bez udania dôvodu, pokiaľ možno v neporušenom stave a najlepšie v neporušenom obale na vlastné náklady - má vtedy právo odstúpiť od uzatvorenej kúpnej zmluvy bez udania dôvodu a bez akejkoľvek sankcie, avšak náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho. V prípade, že je tovar používaný a čiastočne opotrebovaný, predajca vypočíta náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a na základe vzniknutej škody na tovare  určí, o koľko bude znížená vrátená cena.

K zásielke musia byť priložené všetky dokumenty, a to vrátane faktúry (faktúry zasielame elektronicky, v prípade, že si faktúru  nemôžete vytlačiť, napíšte do sprievodného listu číslo faktúry a variabilný symbol) musí byť vznik zmluvy hodnoverne preukázaný. Zákazník doručí vrátený tovar na adresu prevádzkovateľa. Predávajúcí vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť (zodpovedajúcu kúpnej cene zaplatenej za tovar zníženej o skutočne vynaložené náklady, príp. zníženú o sumu úmernú opotrebeniu) vrátane nákladov na dodanie tovaru zodpovedajúcu najlacnejšiemu spôsobu dodania, ktorý predávajúci ponúka, na ním zadané číslo bankového účtu či inak na základe vzájomnej dohody, a to najneskôr do 14 dní od okamihu odstúpenia od zmluvy. Kúpnu cenu však nie je možné vrátiť skôr, než obdržíme vrátený tovar (poprípade doklad o jeho odoslaní). Skutočne vynaložené náklady sú stanovené súčtom nákladov na spracovanie a vybavenie objednávky, expedíciu, balenie, dopravné.

Podľa § 1837 nie je možné vrátiť tovar, u ktorého došlo k porušeniu hygienického obalu.

 Výmena tovaru

V prípade objednania nevyhovujúceho tovaru (parametre, farebné prevedenie, atď.) je možné toto vymeniť za vhodný alebo iný tovar so započítaním hodnoty pôvodného (nejedná sa o reklamáciu ani vrátenie tovaru podľa § 1829 občianského zákonníka). Podmienkou výmeny tovaru je rovnaká, príp. vyššia hodnota nového požadovaného tovaru a zaslanie pôvodného tovaru v nepoškodenom a nepoužitom stave v pôvodnom obale. Napíšte nám na eshop@bateriecentrum.cz a spolu sa dohodneme na výmene tovaru. Výmena tovaru je u nás celkom zdarma.

 

banner
Baterie Centrum, s.r.o.
Říční 974/2
73932 Vratimov
Česká Republika
IČO: 25361848
IČ DPH (DIČ): CZ25361848
Opýtajte sa na čokoľvek
phone+420 596 245 841
(Po-Pá 7:30 - 16 hod.)
Opýtajte sa
Čeština
cz
English
en
Hungarian
hu
Slovak
sk