Reklamácia a vrátenie

Zodpovednosť za vady (reklamácia), výmena a vrátenie tovaru:

 

Vždy sa môže stať, že dôjde k chybe, či už pri kompletizácii objednávky alebo k poškodeniu zásielky počas prepravy. Rovnako sa môže stať, že ste objednali iný tovar a chcete ho vymeniť.

Ako teda postupovať? Kontaktujte nás na e-mail vratimov@bateriecentrum.cz

V e-maile prosím uveďte vaše meno a priezvisko, adresu, telefónne číslo. V prípade, že objednávku vykonávala iná osoba, napíšte jej meno a priezvisko. V e-maile tiež uveďte dôvod (stručný popis) reklamácie a priložte fotografiu. Následne Vás budeme kontaktovať a dohodneme sa na ďalšom postupe.

V prípade objednania nevyhovujúceho tovaru (parametre, farebné prevedenie atď.) je možné toto vymeniť. Napíšte nám na vratimov@bateriecentrum.cz a spolu sa dohodneme na výmene tovaru. Podmienkou výmeny tovaru je rovnaká, príp. vyššia hodnota novo požadovaného tovaru.

Zdôrazňujeme, že v prípade mechanického poškodenia dodaného tovaru (zjavne spôsobeného prepravou) je toto nutné reklamovať do 2 pracovných dní od uskutočnenia prepravy.

Adresa pre zákazníkov:

Batérie Centrum, sro

Riečny 974/2

Vratimov, 739 32

 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Záručná doba:

Na všetok tovar (okrem drogistického a tovaru s uvedenou dobou použiteľnosti) predávaný v našom internetovom obchode, sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov.

Záruka sa nevzťahuje na nasledujúce prípady:

-tovar bol poškodený nevhodným alebo neodborným zaobchádzaním

-tovar bol poškodený prírodnými živlami

-tovar bol poškodený bežným opotrebením

Záručná doba začína plynúť prevzatím tovaru zákazníkom. Táto doba sa prípadne ďalej predlžuje o dobu, počas ktorej bol tovar v záručnej oprave. Ak dôjde k výmene tovaru, záruka pokračuje ďalej.

Zodpovednosť za vady (reklamácia a jej uplatnenie):

Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady, tzn. má vlastnosti, ktoré si strany dojednali, zodpovedá účelu jeho použitia, akosti, je v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a vyhovuje požiadavkám právnych predpisov. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že vec bola chybná už pri prevzatí.

Zákazník je oprávnený uplatniť právo z vady, ktorá sa vyskytne pri spotrebnom tovare v dobe 24 mesiacov od jeho prevzatia.

V prípade, že už dodaný tovar má vadu(y), zákazník má právo na výmenu vadného tovaru alebo na odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny.

V prípade, že sa v priebehu záručnej doby vyskytne vada na tovare a ak je chybné plnenie:

nepodstatným porušením zmluvy má kupujúci, v závislosti od povahy tejto vady právo na odstránenie vady (opravou alebo dodanie chýbajúcej časti) alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny

podstatným porušením zmluvy má kupujúci, v závislosti od povahy tejto vady právo na odstránenie vady dodaním novej veci bez vady alebo dodaním chýbajúcej veci alebo na odstránenie vady opravou veci alebo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Kupujúci oznámi predávajúcemu, aké právo si zvolil, pri oznámení vady alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Vykonanú voľbu nemôže kupujúci zmeniť bez súhlasu predávajúceho.

Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím vedel, že tovar má vadu, alebo pokiaľ kupujúci vadu sám spôsobil.

Pri prevzatí zásielky je kupujúci povinný prekontrolovať stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky s firemným logom, poškodenie krabice, a pod.) a odmietnuť prevzatie neúplnej alebo poškodenej zásielky. Kupujúci je povinný dodaný tovar prezrieť a bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zistených závadách.

Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii bez zbytočného odkladu, maximálne do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava lehota primeraná typu výrobku alebo služby, ktorá je potrebná na odborné posúdenie chyby. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci so spotrebiteľom nedohodne na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť (výmena tovaru alebo vrátenie peňazí).

Postup pri reklamácii:

Kupujúci oznámi oprávnenú reklamáciu písomne a to nasledujúcim spôsobom:

na e-mailovú adresu prevádzkovateľa vratimov@bateriecentrum.cz zašle detailný popis reklamácie spolu s fotografiou poškodeného tovaru zobrazujúcou reklamované vady.

Kupujúci bude najneskôr do 3 pracovných dní informovaný ďalším postupom pri reklamácii.

Vrátenie tovaru bez udania dôvodu:

Kupujúci má podľa § 1829 Občianskeho zákonníka právo už odoslaný alebo ním prijatý tovar vrátiť do 14 kalendárnych dní od jeho prevzatia bez udania dôvodu, pokiaľ možno v neporušenom stave a najlepšie v neporušenom obale na vlastné náklady – má teda právo odstúpiť od uzavretej kúpnej zmluvy bez udania dôvodov a bez akejkoľvek sankcie, avšak náklady na vrátenie tovaru sú v tomto prípade na strane kupujúceho. V prípade, že je tovar používaný a čiastočne opotrebovaný, predajca vypočíta náklady súvisiace s uvedením tovaru do pôvodného stavu a vzniknutú škodu na tovare a určí, o koľko bude znížená vrátená cena.

K zásielke musia byť priložené všetky dokumenty, a to vrátane faktúry (faktúry zasielame elektronicky, v prípade, že si faktúru nemôžete vytlačiť, napíšte do sprievodného listu číslo faktúry a variabilný symbol) musí byť vznik zmluvy inak hodnoverne preukázaný. Zákazník doručí vrátený tovar na adresu prevádzkovateľa. Predávajúci vráti kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť (zodpovedajúcu kúpnej cene zaplatenej za tovar znížený o skutočne vynaložené náklady, príp. znížená o sumu úmernú opotrebeniu) vrátane nákladov na dodanie tovaru zodpovedajúce najlacnejšiemu spôsobu dodania, ktoré predávajúci ponúka, na ním udané číslo bankového účtu či inak na základe vzájomnej dohody, a to najneskôr do 14 dní od okamihu odstúpenia od zmluvy. Kúpnu cenu však nemožno vrátiť skôr, než obdržíme vrátený tovar (prípadne doklad o jej odoslaní). Skutočne vynaložené náklady sú stanovené súčtom nákladov na spracovanie a vybavenie objednávky, expedíciu, balenie, dopravné.

Podľa § 1837 nemožno vrátiť tovar, u ktorého došlo k porušeniu hygienického obalu.

Výmena tovaru

V prípade objednania nevyhovujúceho tovaru (parametre, farebné prevedenie atď.) je možné toto vymeniť za vhodný alebo iný tovar so započítaním hodnoty pôvodného (nejedná sa o reklamáciu ani vrátenie tovaru podľa § 1829 Občianskeho zákonníka). Podmienkou výmeny tovaru je rovnaká, príp. vyššia hodnota novo požadovaného tovaru a zaslanie pôvodného tovaru v nepoškodenom a nepoužitom stave v pôvodnom obale. Napíšte nám na vratimov@bateriecentrum.cz a spolu sa dohodneme na výmene tovaru. Výmena tovaru je u nás úplne zadarmo.

 

banner
BaterieCentrum SK s.r.o
Bytčická 16
01001  Žilina
Slovenská Republika
IČO: 35 868 724
IČ DPH (DIČ): SK20211756825
Opýtajte sa na čokoľvek
phone+420 596 245 841
(Po-Pá 7:30 - 16 hod.)
Opýtajte sa
Čeština
cz
English
en
Hungarian
hu
Slovak
sk