Ochrana osobných údajov GDPR

Podmienky ochrany osobných údajov

 

I. Základné ustanovenia

 

 1. Správcom osobných údajov podľa čl. 4 bod 7 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov ao voľnom pohybe týchto údajov (ďalej len: „GDPR”) je Baterie Centrum, sro IČO: 25361848 so sídlom Michalkovická 2031/ 109c, Ostrava, 710 00 (ďalej len: „správca“).
 2. Kontaktné údaje správcu sú

adresa: Michalkovická 2031/109c, Ostrava, 710 00

email: gdpr@bateriecentrum.cz

telefón: +420 596 245 841

 1. Osobnými údajmi sa rozumejú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej fyzickej osobe; identifikovateľnou fyzickou osobou je fyzická osoba, ktorú možno priamo alebo nepriamo identifikovať, najmä odkazom na určitý identifikátor, napríklad meno, identifikačné číslo, lokačné údaje, sieťový identifikátor alebo na jeden alebo viac zvláštnych prvkov fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kultúrne alebo spoločenské identity tejto fyzickej osoby.
 2. Správca menoval poverenca pre ochranu osobných údajov. Kontaktnými údajmi poverenca sú: Ing. Tomáš Macek, tel.: +420 596 245 841

 

II. Zdroje a kategórie spracovávaných osobných údajov

 

 1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytol/a alebo osobné údaje, ktoré správca získal na základe plnenia Vašej objednávky.
 2. Správca spracováva Vaše identifikačné a kontaktné údaje a údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy. 

 

III. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

 

 1. Zákonným dôvodom spracovania osobných údajov je

plnenie zmluvy medzi Vami a správcom podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR,

oprávnený záujem správcu na poskytovaní priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR,

Váš súhlas so spracovaním na účely poskytovania priameho marketingu (najmä pre zasielanie obchodných oznámení a newsletterov) podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR v spojení s § 7 ods. 2 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti v prípade, že nebola podaná objednávka na tovar alebo službu. 

 1. Účelom spracovania osobných údajov je

vybavenie Vašej objednávky a výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom; pri objednávke sú vyžadované osobné údaje, ktoré sú nutné pre úspešné vybavenie objednávky (meno a adresa, kontakt), poskytnutie osobných údajov je nutnou požiadavkou pre uzavretie a plnenie zmluvy, bez poskytnutia osobných údajov nie je možné zmluvu uzavrieť alebo ju zo strany správcu plniť,

zasielanie obchodných oznámení a činenia ďalších marketingových aktivít. 

 1. Zo strany správcu dochádza k automatickému individuálnemu rozhodovaniu v zmysle čl. 22 GDPR. S takýmto spracovaním ste udelili výslovný súhlas. 

 

IV. Čas uchovávania údajov

 

 1. Správca uchováva osobné údaje

po dobu nevyhnutnú na výkon práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi Vami a správcom a uplatňovanie nárokov z týchto zmluvných vzťahov (po dobu 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). 

po dobu, než je odvolaný súhlas so spracovaním osobných údajov na účely marketingu, najdlhšie 10 rokov, ak sú osobné údaje spracovávané na základe súhlasu. 

 1. Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov správca osobné údaje vymaže. 

 

V. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

 

 1. Príjemcami osobných údajov sú osoby

podieľajúce sa na dodaní tovaru / služieb / realizácii platieb na základe zmluvy,

zaisťujúce služby prevádzkovania e-shopu a ďalšie služby v súvislosti s prevádzkovaním e-shopu,

zaisťujúce marketingové služby.

 1. Správca má v úmysle odovzdať osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo medzinárodnej organizácii. Príjemcami osobných údajov v tretích krajinách sú poskytovatelia poštových služieb / poskytovatelia cloudových služieb. 

 

VI. Vaše práva

 

 1. Za podmienok stanovených v GDPR máte

právo na prístup k svojim osobným údajom podľa čl. 15 GDPR,

právo opravu osobných údajov podľa čl. 16 GDPR alebo obmedzenie spracúvania podľa čl. 18 GDPR. 

právo na výmaz osobných údajov podľa čl. 17 GDPR. 

právo vzniesť námietku proti spracovaniu podľa čl. 21 GDPR a

právo na prenositeľnosť údajov podľa čl. 20 GDPR. 

právo odvolať súhlas so spracovaním písomne alebo elektronicky na adresu alebo email správcu uvedený v čl. III týchto podmienok. 

 1. Ďalej máte právo podať sťažnosť na Úrade pre ochranu osobných údajov v prípade, že sa domnievate, že bolo porušené Vaše právo na ochranu osobných údajov.

 

VII. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

 

 1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.
 2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie dátových úložísk a úložísk osobných údajov v listinnej podobe, najmä antivírusové programy, dvojfázové overenie hesiel, ukladanie dát na vlastnom zabezpečenom serveri
 3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba ním poverené osoby.

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 

 1. Odoslaním objednávky z internetového objednávkového formulára potvrdzujete, že ste oboznámený/á s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich v celom rozsahu prijímate.
 2. S týmito podmienkami súhlasíte zaškrtnutím súhlasu prostredníctvom internetového formulára. Zaškrtnutím políčka súhlasu potvrdzujete, že ste sa oboznámili so zásadami ochrany osobných údajov a že ich v plnom rozsahu prijímate.
 3. Správca je oprávnený tieto podmienky zmeniť. Novú verziu zásad ochrany osobných údajov zverejní na svojej webovej stránke a novú verziu zásad ochrany osobných údajov vám zašle aj na e-mailovú adresu, ktorú ste poskytli správcovi.

 

Tieto podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 25.5.2018.

 

BatériaCentrum, sro

banner
BaterieCentrum SK s.r.o
Bytčická 16
01001  Žilina
Slovenská Republika
IČO: 35 868 724
IČ DPH (DIČ): SK20211756825
Opýtajte sa na čokoľvek
phone+420 596 245 841
(Po-Pá 7:30 - 16 hod.)
Opýtajte sa
Čeština
cz
English
en
Hungarian
hu
Slovak
sk