Obchodné podmienky

 

Tieto všeobecné obchodné podmienky pre veľkoobchod (ďalej len „ obchodné podmienky “) sa vzťahujú na zmluvy uzavreté prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na webovom rozhraní www.bateriecentrum.sk (ďalej len „ webové rozhranie “), prípadne iným dištančným spôsobom,

medzi spoločnosťou:

BATERIE CENTRUM SK, s.r.o. so sídlom Bytčická 16, Žilina 010 01
IČO: 35 868 724
DIČ: SK20211756825
Spoločnosť bola založená zakladateľskou listinou vo forme notárskej zápisnice č. N 207/2003, Nz 82024/2003 zo dňa 18.9.2003 v zmysle § § 57, 105 a nasl. Zák. č. 513/91 Zb. v znení neskorších predpisov.

Adresa pre doručovanie: BATERIECENTRUM, s.r.o., Říční 974/2, 739 32 Vratimov
Adresa výdajného miesta a skladu: BATERIECENTRUM, s.r.o., Říční 974/2, 739 32 Vratimov

Telefónne číslo: +420 596 245 841
Kontaktný e-mail: info@bateriecentrum.cz

ako predávajúcim

a podnikateľom či právnickou osobou

ako kupujúcim
(obaja ďalej spoločne tiež len ako „ zmluvné strany “).
               

1.ÚVODNÉ USTANOVENIA 1.1.Obchodné podmienky vymedzujú a upresňujú základné práva a povinnosti zmluvných strán pri uzatváraní zmluvy o predaji tovaru či ďalšej zmluvy tu uvedenej (ďalej spoločne len ako „ zmluva “) prostredníctvom webového rozhrania. 1.2.� Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v zmluve. Odchylné dojednania v zmluve majú prednosť pred ustanovením obchodných podmienok. Predávajúci môže zmeniť alebo doplniť znenie obchodných podmienok. Práva a povinnosti zmluvných strán sa riadia vždy tým znením obchodných podmienok, za ktorého účinnosti vznikli. Práva a povinnosti zmluvných strán sa ďalej riadia Reklamačným poriadkom a podmienkami a pokynmi uvedenými na webovom rozhraní najmä pri uzatváraní zmluvy. V otázkach tu neupravených sa vzťahy zmluvných strán riadia právnymi predpismi, najmä zákonom č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „ Občiansky zákonník “).

1.3.Tieto obchodné podmienky sa vzťahujú na kupujúcich, ktorí sú podnikateľmi, a na právnické osoby. Na zmluvy uzatvárané so spotrebiteľom sa neuplatnia tieto obchodné podmienky.

1.4.Zaslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že sa s týmito obchodnými podmienkami zoznámil a že s ich obsahom súhlasí.
 

2.OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE ZMLUVY 2.1.� Na webovom rozhraní je uvedený zoznam tovaru vrátane popisu hlavných vlastností jednotlivých položiek.Prezentácia tovaru uvedená na webovom rozhraní je informatívneho charakteru a nejedná sa o návrh predávajúceho na uzavretie zmluvy v zmysle ustanovenia § 1732 ods. 2 Občianskeho zákonníka.� Pre uzatvorenie zmluvy je nutné, aby kupujúci odoslal objednávku a aby došlo k prijatiu tejto objednávky predávajúcim. 2.2.� Kupujúci vykonáva objednávku prostredníctvom webového rozhrania, telefonicky, e-mailom alebo iným spôsobom, ktorý predávajúci umožňuje. Objednávka musí vždy obsahovať presný názov objednaného tovaru (prípadne číselné označenie tovaru), počet kusov tovaru, zvolený spôsob platby a dopravy a kontaktné údaje kupujúceho (meno a priezvisko či názov spoločnosti, identifikačné číslo, adresu pre doručovanie, telefónne číslo, e-mailovú adresu ).Kupujúci je ďalej povinný na výzvu predávajúceho preukázať, že je podnikateľom, a to zaslaním kópie živnostenského alebo iného oprávnenia či výpisu z obchodného registra na kontaktný e-mail predávajúceho. 2.3.Predávajúci nie je povinný obdržanú objednávku potvrdiť. Nepotvrdená objednávka nie je pre predávajúceho záväzná. Predávajúci je oprávnený overiť si objednávku v prípade pochybností o pravosti a vážnosti objednávky. Neoverenú objednávku môže predávajúci odmietnuť. 2.4.Zmluva je uzatvorená okamihom, kedy bolo kupujúcemu doručené prijatie záväznej objednávky zo strany predávajúceho. Pokiaľ by k prijatiu nedošlo, je zmluva uzavretá okamihom, kedy bude kupujúcim uhradená celá kúpna cena.

2.5.Prijatie ponuky predávajúceho s akoukoľvek odchýlkou sa považuje za novú ponuku kupujúceho. Zmluva je uzatvorená iba v prípade, že predávajúci túto ponuku prijme (§ 1740 ods. 3 občianskeho zákonníka sa nepoužije).

2.6.� Zrušenie či zmeny objednávky sú možné iba po dohode s predávajúcim. V prípade zrušenia objednávky zo strany kupujúceho má predávajúci nárok na storno poplatok vo výške 50% z ceny tovaru.
 

3.DODACIE PODMIENKY 3.1.Doba dodania závisí od aktuálnej dostupnosti tovaru. Dobu dodania je možné zistiť dotazom u predávajúceho. 3.2.� Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu dohodnutým spôsobom, riadne zabalený a vybavený potrebnými dokladmi. Potrebnými dokladmi sú najmä návody na použitie, certifikáty a ďalšie dokumenty nevyhnutné pre prevzatie a používanie tovaru. Ak nie je dohodnuté inak, sú doklady poskytované v slovenskom jazyku.

3.3.� Na základe dohody zmluvných strán môže predávajúci zaistiť pre kupujúceho prepravu tovaru a poistenie tovaru počas prepravy. Cenu dopravy aj poistenie je povinný hradiť kupujúci podľa platnej tarify dopravcu. Za dodanie tovaru kupujúcemu sa považuje odovzdanie tovaru prvému dopravcovi. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, je miestom dodania sklad predávajúceho.

3.4.V prípade, že si kupujúci zaistí vlastnú dopravu, bude tovar pre kupujúceho pripravený v sklade predávajúceho, ak nie je výslovne dohodnuté niečo iné.

3.5.Na kupujúceho prechádza nebezpečenstvo škody na tovare prevzatím tovaru alebo okamihom, kedy je kupujúcemu umožnené s tovarom nakladať (bez ohľadu na to, či kupujúci tovar prevezme alebo nie).

3.6.Pred prevzatím tovaru je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a prípadné závady bezodkladne oznámiť prepravcovi. O závadách bude spísaný protokol. Ak nie je spísaný protokol o závadách, stráca kupujúci nároky plynúce z porušeného obalu tovaru.

3.7.� Bezodkladne po prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať tovar, najmä je povinný skontrolovať počet kusov tovaru a jeho kompletnosť. V prípade zistenia nesúladu je povinný ho oznámiť predávajúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 2 pracovných dní od prevzatia tovaru. Zistené závady je kupujúci povinný vhodným spôsobom zdokumentovať a túto dokumentáciu zaslať predávajúcemu spolu s oznámením závady.

3.8. Neprevzatím tovaru zo strany kupujúceho nie je dotknuté právo predávajúceho požadovať úhradu kúpnej ceny v plnej výške.

3.9.V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme ani po výslovnej výzve predávajúceho v dodatočnej lehote najmenej 2 týždne od doručenia výzvy predávajúceho, má predávajúci právo tovar na účet kupujúceho vhodným spôsobom predať. Výťažok predaja, od ktorého predávajúci odpočíta náklady spojené s dopravou, úschovou a skladovaním tovaru, bude kupujúcemu zaslaný na účet, ktorý na tento účel kupujúci predávajúcemu oznámi.

3.10.Pokiaľ je tovar dodávaný na paletách, sú palety účtované kupujúcemu v ich nákupnej cene. Medzi predávajúcim a kupujúcim je možné tiež dohodnúť výmenu paliet. Palety a preložky sú účtované v hodnote 250 Kč / ks (EUR paleta), 120 Kč / ks (paleta bez označenia) bez DPH s možným vrátením a vyúčtovaním za rovnakú cenu v nepoškodenom stave do 90 dní od dodania tovaru. Možno je aj ich výmena pri prevzatí tovaru. Žiadne ďalšie obalové materiály sa neúčtujú.
 

4.PLATOBNÉ PODMIENKY 4.1.Kupujúci má možnosť zaplatiť kúpnu cenu najmä niektorým z nižšie uvedených spôsobov:


 1. a) pri prevzatí tovaru:
 • v hotovosti (pri osobnom odbere)
 • na dobierku (pri využití prepravcu);

 1. b) po dodaní tovaru:
 • prevodom na bankový účet predávajúceho na základe daňového dokladu (faktúry) v dobe splatnosti uvedenej na faktúre.


Predávajúci je oprávnený neumožniť platenie tovaru po dodaní tovaru. Tento spôsob platby je spravidla vyhradený pre stálych zákazníkov. Ak nie je dohodnuté inak, je faktúra priložená k tovaru spoločne s dodacím listom.4.2. Pri nedodržaní doby splatnosti podľa týchto obchodných podmienok môže byť kupujúcemu účtovaný úrok z omeškania vo výške 0,1% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. Nárok predávajúceho na náhradu škody, ktorá mu omeškaním kupujúceho vznikla, tým nie je dotknutý.

4.3.V prípade omeškania kupujúceho s úhradou ceny tovaru je predávajúci taktiež oprávnený pozastaviť ďalšie dohodnuté dodávky tovaru, a to až do okamihu úhrady všetkých splatných záväzkov kupujúceho.

4.4.� Platba tovaru je možná v eurách (EUR) alebo v eurách (EUR).
 

 1. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  5.1.Do doby prevzatia tovaru kupujúcim je predávajúci oprávnený kedykoľvek od kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu kúpnu cenu, ktorá už bola kupujúcim zaplatená, bezhotovostne na účet oznámený mu na tento účel kupujúcim alebo účet, z ktorého boli prostriedky poukázané na úhradu kúpnej ceny (pokiaľ kupujúci žiadny do 5 dní od odstúpenia predávajúcemu neoznámi).

  5.2.� Predávajúci je ďalej oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je kupujúci v omeškaní s úhradou kúpnej ceny tovaru dlhšie ako 4 týždne.

  5.3.Kupujúci je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak je predávajúci v omeškaní s dodaním tovaru dlhšie ako 4 týždne od dojednaného dňa dodania.

  5.4.Kupujúci nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy ohľadom tovaru, ktorý bol dodaný riadne, včas a bez vád.

  5.5.➢ Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomne av prípadoch zmlúv dojednaných elektronickou cestou tiež elektronicky. Odstúpenie od zmluvy je účinné doručením oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.

  5.6. Ak bol spoločne s tovarom poskytnutý darček, stráca darovacia zmluva odstúpením od zmluvy ktorúkoľvek zo zmluvných strán účinnosť.
   

  6.PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA 6.1.� Podmienky uplatnenia práv z chybného plnenia a záručnej zodpovednosti sa riadia Reklamačným poriadkom predávajúceho.   7.OCHRANA OBCHODNÉHO TAJOMSTVA A OBCHODNEJ POLITIKY PREDÁVAJÚCEHO 7.1.� Pri dojednávaní zmluvy a jej plnení môžu byť kupujúcemu oznámené informácie, ktoré sú označené ako dôverné alebo ktorých dôvernosť vyplýva z ich povahy. Kupujúci sa zaväzuje tieto informácie najmä:
 • uchovávať ako dôverné;
 • neposkytnúť ich bez súhlasu predávajúceho inej osobe;
 • nevyužiť ich na iný účel, než na plnenie zmluvy;
 • nevyužiť akýmkoľvek iným poškodzujúcim spôsobom.


7.2.Ďalej sa kupujúci zaväzuje, že nebude bez súhlasu predávajúceho zhotovovať kópie podkladov odovzdaných mu predávajúcim.

 
8.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 8.1.Ak vzťah súvisiaci s použitím webového rozhrania alebo právny vzťah založený zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom zmluvné strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom (s vylúčením použitia Dohovoru OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru). 8.2.Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné alebo nepoužiteľné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou alebo nepoužiteľnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Zmeny a doplnky zmluvy či obchodných podmienok vyžadujú písomnú formu.


Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 14. 4. 2021.

banner
BaterieCentrum SK s.r.o
Bytčická 16
01001  Žilina
Slovenská Republika
IČO: 35 868 724
IČ DPH (DIČ): SK20211756825
Opýtajte sa na čokoľvek
phone+420 596 245 841
(Po-Pá 7:30 - 16 hod.)
Opýtajte sa
Čeština
cz
English
en
Hungarian
hu
Slovak
sk